Opis Projekta

Digitalna suverenost je nov pojem v obdobju digitalizacije, ki predpostavlja, da bi deležniki morali imeti suverenost nad lastni digitalnimi podatki. Na ravni posameznikov, digitalna suverenost predstavlja zmogljivost posameznikov, da si lastijo svoje osebne podatke in imajo nadzor nad njihovo rabo. Obenem posamezniki izkazujejo večjo negotovost pri zavedanju o pomembnosti zasebnosti zaradi težav pri presojanju ključnih posledic, izpeljanih iz neotipljivosti vdora v zasebnost podatkov. V primeru učiteljev/trenerjev in njihovih dejavnosti, vidiki digitalne suverenosti in podatkovne/zaščite zasebnosti postanejo še pomembnejši. Zato je podpora učiteljev/trenerjev pri doseganju suverenosti na področju svojih podatkov in spodbujanja veščin digitalne varnosti pomembna iz dveh razlogov: – Na osebni ravni, učitelji/trenerji izboljšajo in izpopolnijo svoje znanje in obstoječa orodja, ki jim pomagajo nadzorovati in ovrednotiti rabo svojih osebnih digitalnih podatkov ter zgodovine. – Na družbeni ravni, je učiteljem/trenerjem omogočeno poučevanje in promocija varnejše in bolj odgovorne rabe digitalne tehnologije. DiSCVET projekt naslavlja razvoj nove inovativne oblike učnih vsebin skupaj s platformo online simulacij, ki bo opolnomočila učitelje/trenerje širom Evrope, da razvijejo in izboljšajo svojo digitalno suverenost in digitalne varnostne spretnosti prav tako pa obogatijo svoj portfelj s pomembnim izobraževalnimi gradivi za poučevanje drugih s področij digitalne varnosti. DISCVET otipljivi rezultati projekta bodo: – razvito ogrodje potrebne digitalne suverenosti in veščin ter kompetenc digitalne varnosti za učitelje/trenerje in druge posameznike; – inovativno mikro usposabljanje s pripadajočimi materiali o kompetencah digitalne suverenosti; – spletna platforma skozi katero se bodo učitelji/trenerji odzvali na različne scenarije kibernetičnih napadov in kršitev digitalne varnosti; – interaktivna orodjarna digitalne suverenosti za učitelje/trenerje, ki bo obsegala vsa prej omenjen orodja in gradiva, ter poskrbela za višjo stopnjo dostopnosti in prenosa projektnih rezultatov.

Vpliv Projekta

Glede na smernice in namen digitalnih spretnosti in kompetenc znotraj dialoga sedanje politike EU, je Ursula von der Leyen opredelila misijo svoje ekipe, da “pripravi Evropo na digitalno dobo”. DiSCVET projekt deli to vizijo, saj so bili projektni rezultati oblikovani z namenom, da nudijo prenosljivo podporo, usmeritve in informacije o tem, kako so DiSCVET projektni rezultati lahko uporabljeni na drugih območjih po Evropi. DiSCVET projekt gradi na ogrodju Digcomp digitalnih kompetenc, ki neposredno ne pokriva področja varnosti pred agresivnimi napadi, goljufijami, ki kradejo podatke ljudi in online informacije, ampak nudi tudi novo oblikovano ogrodje posameznikovih kompetenc digitalne suverenosti. Nadalje, tako inovativna učna gradiva kakor interaktivne simulacije bodo nudile ustrezno podporo ključnim evropskim deležnikom in odločevalcem za nadaljnjo promocijo problematike varnosti v digitalnih učnih okoljih in posledično oblikovanje širokega vpliva na evropski ravni: – opolnomočenje končnih uporabnikov, spodbujanje IKT učečih strokovnjakov in združevaje vseh pomembnih in zainteresiranih deležnikov v živ ekosistem; – smernice bodo prešle v razvoj in konstruktivno vpeljevanje prilagojenih digitalnih kompetenc v korist evropskih državljanov; – premik k oblikovanju naprednejših izbobraževalnih modelov za pripravo družbe na prihodnje digitalne izzive.

Rezultati

Razvoj kompetenčnega ogrodja predstavlja učinkovit postopek za ugotovljanje, vzdrževanje in spremljanje znanje ciljnih skupin in njihovih spretnosti na področju digitalne suverenosti in kibernetične varnosti. Cilj je graditi na ogrodju Digcomp digitalnih kompetenc, ki neposredno ne pokriva področja varnosti pred agresivnimi napadi, goljufijami, ki kradejo podatke ljudi in online informacije, ampak nudi tudi novo oblikovano ogrodje posameznikovih kompetenc digitalne suverenosti. Osrednji del projekta je oblikovanje ogrodnja kompetenc, ki bo omogočalo: – definicijo znanja in veščin s področja digitalne suverenosti in kibernetske varnosti, potrebnih za odzivanje na potencialne grožnje ob nudenju digitalnega izobraževanja; – identifikacijo posebnih kompetenc kibernetske varnosti v obliki kompletov vsebin kibernetske varnosti; – razvoj in predlog tečajev in izobraževalnih priložnosti za ciljne skupine na podlagi ogrodja. Ogrodje kompetenc digitalne varnosti bo definiralo ključne sestavne dele potrebnih kompetenc za učitelje/trenerje, da učinkovito vključujejo digitalno suverenost in varnostne protokole v njihove lokalne okvirje, prav tako kot tudi nudenje in potrjevanje referenčnega EU ogrodja za razvijanje in ovrednotenje kompetenc digitalne varnosti. Ogrodje cilja na učitelje/trenerje, ampak bo tudi pomembno in v interesu pre-service/in-service IKT učiteljem, trenerjem in pedagogom, kot tudi izobraževalnim organizacijam in drugim ponudnikom izobraževalnih vsebin. Učitelji/trenerji ogrodja kompetenc digitalne suverenosti bo na razpolago v angleščini in v vseh partnerskih jezikih.

Na podlagi ključnih veščin in kompetenc, prepoznanih in vključenih v ogrodje kompetenc digitalne suverenosti za učitelje/trenerje, se bodo IO2 aktivnosti osredotočile na razvoj inovativnih učnih materialov s ciljem omogočiti učiteljem/trenerjem razviti potrebne kompetence za krepitev njihove digitalne suverenosti kot tudi njihovo podajanje vsebin drugim. Izobraževalna gradiva bodo nudila učiteljem/trenerjem paket digitalnih virov, oblikovanih na podlagi mikro-učenja: kratkih in povezanih izobraževalnih sklopov v večpredstavnih formatih, s ciljem promocije mešanih izobraževalnih metod. Takšni digitalni izobraževalni sklopi bodo obsegali raznolike vire kot so interaktivne igre, podcasti, e-izobraževalni videi, interaktivne študije primerov, infografike, itd. Z namenom zagotavljanja prenosa in trajnosti izobraževalnih materialov bo urejen dostop na DiSCVET spletni platformi. Tako materiali kot platforma bodo na voljo v angleščini in v vseh partnerskih jezikih.

DiSCVET projektni partnerji ciljajo na prehod iz teoretičnega znanja k praktični izvedbi pridobljenih kompetenc digitalne suverenosti in digitalne varnosti učiteljev/trenerjev, ki jim bodo omogočale doseči višjo raven pripravljenosti na področjih digitalne varnosti. To bo doseženo skozi razvoj kompleta vaj z interaktivnimi simulacijami. Uporaba simulacij v ponudbi usposabljanja predstavlja enega najučinkovitejših učnih metod dandanes. Posamezniki, ki imajo takšno znanje in dostop do opreme ter orodij, imajo več zaupanja, osvojenih potrebnih spretnosti in manj napak pri delu. Trening simulacije nudi virtualno okolje, v katerem so predstavljeni novi programi, postopki, ali orodja, vstavljeni v prostor, ki oponaša dejansko rabo. DiSCVET vaje z interaktivnimi simulacijami bodo nudile pomembne koristi ciljnim skupinam projekta: – učitelji/trenerji bodo dobili “real-life” izkušenje, kako reagirati pri potencialnih kibernetičnih napadih in kršitvah digitalne varnosti znotraj digitalnih izobraževalnih okolij; – zadržanje znanja: ne samo, da bo učitelji/trenerji obdržali teorijo in širše pojme digitalne suverenosti in vidike digitalne varnosti, lahko bodo tudi implementirali ta načela v prakso, ter s tem nadalje spodbudili zadrževanje znanja; – osrednja korist simulacijskih vaj je, da so lahko ocenjene. Merjenje, analiziranje in poročanje o dobljenih podatkih pomaga nuditi več verodostojnosti in vpogledov, ki lahko so uporabljeni za spreminjanje prihodnjih programov. Koncept DiSCVET vaj za interaktivno simulacijo: učitelji/trenerji bodo na podlagi teoretičnega znanja, pridobljenega v IO2, naprošeni za odzivanje na različne scenarije kibernetičnih napadov in kršitev digitalne varnosti znotraj digitalnih izobraževalnih okolij. Vaje simulacije bodo načrtovane na način, ki bo omogočal takojšen odziv za učitelje/trenerje glede na njihovo učinkovitost in uporabo / koriščenje pridobljenega teoretičnega znanja. Vsebina bo na voljo v angleščini in v vseh partnerskih jezikih.

DiSCVET Toolbx za učitelje/trenerje, izobraževalne organizacije in odločevalce ustreza dvosmernemu namenu: poskrbel bo za razpoložljivost in trajnost projektnih rezultatov in poskrbel bo za najvišjo možno raven prenosa orodij, gradiv in metodologij, razvitih znotraj projekta. DiSCVET Toolbox bo obsegal: – inovativno izobraževalna gradiva oblikovana znotraj projekta; – orodja, ki trenerjem in organizacijam omogočajo izboljševanje njihove operativne digitalne varnosti in jim zato nudijo razvoj ter varnejše digitalne izobraževalne storitve; – dokazila in podatke, zbrana skozi pilotne dejavnosti v obliki konsolidiranega poročila; – smernice za promocijo in širše ustanavljanje pobud za opravljanje varnejših digitalnih izobraževalnih storitev. Osrednje ciljne skupine DiSCVET Toolbox-a so: – učitelji/trenerji; – pedagoški strokovnjaki in izobraževalne organizacije, ki se zanimajo za vključevanje pomembnih orodij in metodologij; – predstavniki javnih ustanov; – odločevalci in oblikovalci politik.

Petit pas
BUNDESVERBAND DER TRAGER BERUFLICHER BILDUNG EV

The Federal Association of Vocational Training Institutions (Bildungsverband) e.V. - in short: BBB - is an association of leading training providers in Germany. Every year, thousands of employees in member companies and associations support people with quality training and further training to improve their professional opportunities.

Partnerstvo

Slide 1
Innovation Hive

Innovation Hive je zasebna neprofitna organizacija iz Grčije, specializirana za področja raziskovalnega dela in inovacij. Njihovo delovanje je usmerjeno v spodbujanje gospodarske in družbene kohezije ter povezovanja evropskih skupnosti. Njihovi cilji pa so zagotavljanje rešitev na nove izzive, doseganje trajnostne rasti in povečevanja vpliva na družbo. Vodilo organizacije je doseganje naštetih ciljev z uporabo ko-kreacijskih metod in "quadruple helix" pristopa. Vključevanje in spodbujanje deležnikov s področja industrije, znanosti in civilne družbe cilja na ustvarjanje povezav med gospodarstvom, izobraževanjem in civilnimi deležniki z namenom kombiniranega razvoja znanja, veščin, orodij, vrednot in motivacije. Končni cilj je ustvariti spremembe znotraj lokalnih skupnosti in doseči najvišjo stopnjo načel in konceptov socialnih inovacij.

Partnerstvo

Petit pas
Petit Pas

Združenje za družbeno promocijo Petit Pas je bilo ustanovljeno v 2015 v Traniju, Italija s strani ekipe strokovnjakov, trenerjev in mladinskih vodij, motiviranih za izboljšavo skupnosti, promocijo družbenih iniciativ, ki črpajo navdih iz demokracije, enakosti in pluralizma. Skozi leta je postalo strukturirana pridružitvena resničnost, z velikim številom družabnikov in prostovoljcev, ki so sprejeli misijo - prepoznati pomembnosti vključujoče, miroljubne in pravične družbe. Njihov cilj je izboljšati raven znanja in spretnosti njihove skupnosti ne glede na spol, socialno, kulturno ozadje ali stopnjo izobraženosti. Izbrane dejavnosti intenzivno vključujejo osebje in prostovoljce ob organiziranju delavnic in šolskih seminarjev za zapostavljene skupine ljudi, vezane na teme aktivnega državljanstva, prostovoljstva, strpnosti, vključitve, vzajemnega sprejemanja, socialnega podjetništva, trajnostne rasti in kulturnega razvoja.

Partnerstvo

Petit pas
Miitr

Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja, MIITR je zasebni NVO iz Slovenije, specializiran za raziskovalno delo in razvoj projektov na področju trajnostnega razvoja, z vključevanjem okoljske, družbene in gospodarske dimenzije. Misija MIITR-a je zagotavljanje raziskav, izobraževanja in aktivnosti ozaveščanja, kot tudi svetovalne dejavnosti na področjih trajnostnega razvoja za pospeševanje družbe k bolj trajnostno naravnani prihodnosti. MIITR je prepoznan po znanju in strokovnosti, sodeluje s podjetji, raziskovalci, odločevalci, civilno družbo in mladimi. Njihov cilj je vpeljevanje načel trajnostnega razvoja in spodbujanja trajnostnih vedenjskih sprememb v vse sektorje družbe (javno, zasebno in nevladno) na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju.Our goal is integrating sustainability principles and fostering sustainable behavioral changes into all sectors of society (public, private and non-governmental) at local, national and European level.

Partnerstvo

Petit pas
Vernian

Vernian RTI je manjše do srednje podjetje iz Cipra z regionalnim in evropskim dosegom. Trdno verjamejo, da z vpeljevanjem Raziskovanja, Tehnologije in Inovacij (RTI) v jedrne strategije jedra in delovanje organizacij vseh velikosti, zagonskih podjetij, scale-ups in velikih korporacij, lahko izboljša njihovo inovacijsko zmogljivost, optimizira njihove poslovne modele in dodano vrednost, izboljša njihovo konkurenčnost in doseže trajnost.

Prepoznavajo raznolike izzive, prisotne v današnjem kompleksnem in hitro napredujočem okolju in so predani oblikovanju bolj zdrave in trajnostne družbe ter poslovnega okolja, s podporo organizacij, ki naslavljajo te izzive in se izkoriščajo takšne priložnosti.

Partnerstvo

Petit pas
BK Consult GbR

BK-con entails broad experience in EU funded projects, at a development and implementation level. Being founded in 1994, we have over 30 years of expertise in transnational projects having participated in the design and implementation of a total project value that exceeds the budget of 4 billion Euros. We operate in a multicultural environment, speaking more than 6 languages, offering expertise in various fields including Education, Employment Policies and Social Inclusion. Our broad network of partnering organizations and experts exceeds Germany and covers the EU while we are also present overseas (i.e. Asia). We provide a wide bouquet of services, facilitating capacity building and quality assurance. Our intention is to use our experience to provide added value for organizations and partners at local, regional, national and transnational level, creating added value for our societies, in a sustainable manner.

Partnerstvo

Petit pas
Mundus

Mundus Bulgaria Association, established in 2017, is a non-governmental organisation, part of the international network of Association Mundus, based in Spain. The main mission is to support the achievements in non-formal education, for which purpose joint activities are undertaken in the various sectors of the Erasmus + program, to expand partnerships and international cooperation with various institutions, especially in the field of youth. The organization prepares national and partners in international programs for social and professional integration of adolescents, as well as projects for people in need of social integration.

Partnerstvo

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Novice

Pomembnost izobraževanja o kibernetski varnosti

Kontaktirajte nas!

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja pa so avtorja(-jev)
in ne odražajo nujno tistih iz Evropske unije ali evropskega izobraževanja
in Izvajalska agencija za kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti EACEA ne moreta biti odgovorna zanje.2020-1-DE02-KA226-VET-008261