Περιγραφή Έργου

Η ψηφιακή κυριαρχία είναι μια νέα έννοια στην ψηφιακή εποχή που υποδηλώνει ότι τα κόμματα πρέπει να έχουν κυριαρχία στα δικά τους ψηφιακά δεδομένα. Σε ατομικό επίπεδο, η ψηφιακή κυριαρχία καταδεικνύει την ικανότητα των ατόμων να κατέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα και να ελέγχουν τη χρήση τους. Επίσης, τα άτομα επιδεικνύουν σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τη σημασία της ιδιωτικής ζωής λόγω δυσκολιών στην αξιολόγηση των σχετικών συνεπειών που προκύπτουν από την άυλη φύση των βλαβών της ιδιωτικής ζωής. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές ΕΕΚ και τις δραστηριότητές τους, οι πτυχές της ψηφιακής κυριαρχίας και της προστασίας δεδομένων/ απορρήτου αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Τα βήματα του έργου DiSCVET με στόχο την ανάπτυξη μιας νέας καινοτόμου μορφής περιεχομένου κατάρτισης μαζί με μια διαδικτυακή πλατφόρμα προσομοίωσης που θα εξουσιοδοτήσει τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στην ψηφιακή κυριαρχία και την ψηφιακή ασφάλεια καθώς και να εμπλουτίσουν το χαρτοφυλάκιό τους με σχετική εκπαίδευση υλικό για τη διδασκαλία άλλων σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας.

Aποτέλεσμα

Δεδομένης της κατεύθυνσης και του σκοπού των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον τρέχοντα διάλογο για την πολιτική της ΕΕ, η Ursula von der Leyen έχει καταστήσει βασική αποστολή της εντολής της ομάδας της να «κάνει την Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή». Το έργο DiSCVET ευθυγραμμίζεται με αυτό, καθώς τα αποτελέσματα του έργου έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μεταβιβάσιμη υποστήριξη, καθοδήγηση και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα του έργου DiSCVET μπορούν να κλιμακωθούν και να αναπαραχθούν σε άλλες περιοχές σε όλη την Ευρώπη. Το έργο DiSCVET θα βασιστεί στο Digcomp Digital Competence Framework, το οποίο δεν καλύπτει ρητά την ασφάλεια από επιθετικές επιθέσεις, spam και κόλπα απάτης που χρησιμοποιούνται για την κλοπή δεδομένων και πληροφοριών ανθρώπων στο διαδίκτυο, παρέχοντας ένα νέο πλαίσιο αρμοδιοτήτων για την ψηφιακή κυριαρχία των ατόμων. Επιπλέον, τόσο το καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό όσο και οι διαδραστικές ασκήσεις προσομοίωσης θα παρέχουν στους σχετικούς ευρωπαίους ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς χάραξης πολιτικής σημαντικά εργαλεία για την περαιτέρω προώθηση του ζητήματος της ασφάλειας στα ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και, ως εκ τούτου, τη δημιουργία σημαντικού αντίκτυπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

-Ενδυνάμωση των τελικών χρηστών, έμπνευση για επαγγελματίες της διδασκαλίας ΤΠΕ και σύνδεση όλων των σχετικών και ενδιαφερομένων φορέων σε ένα ζωντανό οικοσύστημα.

-Οι επιπτώσεις της πολιτικής θα κινηθούν προς την ανάπτυξη και την εποικοδομητική εφαρμογή προσαρμοσμένων πλαισίων ψηφιακών ικανοτήτων προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών.

-Να προχωρήσουμε προς τη δημιουργία πιο μακροπρόθεσμων εκπαιδευτικών μοντέλων για την προετοιμασία των κοινωνιών για τις μελλοντικές ψηφιακές προκλήσεις.

Παραδοτέα

Η ανάπτυξη ενός πλαισίου ικανοτήτων είναι μια αποτελεσματική μέθοδος αξιολόγησης, διατήρησης και παρακολούθησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των χαρακτηριστικών των ομάδων-στόχων σε θέματα ψηφιακής κυριαρχίας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ο στόχος είναι να βασιστεί το Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων του Digcomp το οποίο δεν καλύπτει ρητά την ασφάλεια από επιθετικές επιθέσεις, ανεπιθύμητα μηνύματα και κόλπα απάτης που χρησιμοποιούνται για την κλοπή δεδομένων και πληροφοριών ανθρώπων στο διαδίκτυο. Ως βασικό μέρος αυτού του έργου, η θέσπιση πλαισίου ικανότητας ψηφιακής κυριαρχίας θα επιτρέψει:

– ορισμός γνώσεων και δεξιοτήτων για την ψηφιακή κυριαρχία και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που απαιτούνται για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών κατά την παροχή ψηφιακής εκπαίδευσης·

– προσδιορισμός συγκεκριμένων ικανοτήτων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, με τη μορφή συνόλων θεμάτων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

– ανάπτυξη και πρόταση μαθημάτων και ευκαιριών κατάρτισης για τις ομάδες-στόχους με βάση το πλαίσιο.

Το Πλαίσιο Ικανοτήτων Ψηφιακής Ασφάλειας θα καθορίσει τα βασικά στοιχεία των ικανοτήτων που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές ΚΕΚ για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των πρωτοκόλλων ψηφιακής κυριαρχίας και ασφάλειας στα τοπικά τους πλαίσια, καθώς και για την παροχή και την επικύρωση ενός πλαισίου αναφοράς της ΕΕ για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση ικανοτήτων ψηφιακής ασφάλειας . Το πλαίσιο θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές ΚΕΚ, αλλά θα είναι επίσης σχετικό και θα ενδιαφέρει τους προϋπηρεσιακούς / ενδοϋπηρεσιακούς δασκάλους ΤΠΕ και εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς, καθώς και για οργανισμούς ΚΕΚ και άλλους παρόχους εκπαίδευσης. Το Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων Κυριαρχίας των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών ΚΕΚ θα είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και στις εθνικές γλώσσες όλων των εταίρων.

Με βάση τις βασικές δεξιότητες και ικανότητες που αναγνωρίζονται και περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Ικανοτήτων Ψηφιακής Κυριαρχίας των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών ΚΕΚ, οι δραστηριότητες του IO2 θα επικεντρωθούν στην
ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού με στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές ΚΕΚ να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες προκειμένου να αυξήσουν το επίπεδο της ψηφιακής τους κυριαρχίας ως
να είναι σε θέση να εκπαιδεύσει άλλους ανθρώπους στο πλαίσιο της εργασίας τους. Το εκπαιδευτικό υλικό θα παρέχει στους δασκάλους/εκπαιδευτές ΚΕΚ ένα πακέτο ψηφιακών πόρων μάθησης σχεδιασμένες με βάση την ιδέα
της μικρομάθησης: σύντομα και συνεκτικά μαθησιακά ψήγματα που παραδίδονται σε μορφές πολυμέσων με στόχο την προώθηση μεθοδολογιών μικτής μάθησης. Τα ψηφιακά ψήγματα μάθησης θα περιλαμβάνουν μια ποικιλία πόρων, όπως διαδραστικά παιχνίδια, podcast, βίντεο ηλεκτρονικής μάθησης, διαδραστικές μελέτες περιπτώσεων, πόροι infographic, κ.λπ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς και βιωσιμότητας του εκπαιδευτικού υλικού, θα διατίθεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας DiSCVET. Και το εκπαιδευτικό υλικό και η πλατφόρμα θα
να είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και στις εθνικές γλώσσες όλων των εταίρων.

Οι εταίροι του έργου DiSCVET θα επιδιώξουν να προχωρήσουν από τη θεωρητική γνώση στην πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων ψηφιακής κυριαρχίας και ψηφιακής ασφάλειας που έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές ΚΕΚ, επιτρέποντάς τους να φτάσουν σε ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας ψηφιακής ασφάλειας.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης ενός συνόλου διαδραστικών ασκήσεων προσομοίωσης. Η χρήση προσομοιώσεων για την παροχή εκπαίδευσης με βάση την εργασία είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης που διατίθενται σήμερα. Τα άτομα που έχουν πρακτική γνώση και χρήση εξοπλισμού και εργαλείων έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και κυριαρχία στις απαραίτητες δεξιότητες και λιγότερα λάθη επίσης. Η εκπαίδευση προσομοίωσης παρέχει ένα εικονικό περιβάλλον στο οποίο εισάγονται νέες εφαρμογές, μέθοδοι ή εργαλεία σε έναν χώρο που μιμείται την πραγματική χρήση. Συγκεκριμένα, οι ασκήσεις διαδραστικής προσομοίωσης DiSCVET θα παράγουν σημαντικά οφέλη για τις ομάδες-στόχους του έργου:

– Οι δάσκαλοι/εκπαιδευτές ΚΕΚ θα αποκτήσουν εμπειρίες από την πραγματική ζωή σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και παραβιάσεων ψηφιακής ασφάλειας σε περιβάλλοντα ψηφιακής εκπαίδευσης.

– Διατήρηση γνώσεων: όχι μόνο οι δάσκαλοι/εκπαιδευτές ΚΕΚ θα διατηρήσουν τη θεωρία και τις ευρύτερες έννοιες πίσω από τις πτυχές της ψηφιακής κυριαρχίας και της ψηφιακής ασφάλειας, αλλά θα μπορούν επίσης να εφαρμόζουν αυτές τις αρχές στην πράξη, ενισχύοντας περαιτέρω τη διατήρηση της γνώσης.

– Ένα βασικό πλεονέκτημα της εκπαίδευσης προσομοίωσης είναι ότι συνήθως μπορεί να μετρηθεί. Η παρακολούθηση, η ανάλυση και η αναφορά δεδομένων εκπαίδευσης συμβάλλουν στην παροχή μεγαλύτερης αξιοπιστίας και πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τροποποίηση μελλοντικών προγραμμάτων. Έννοια των διαδραστικών ασκήσεων προσομοίωσης ψηφιακής κυριαρχίας DiSCVET: Οι δάσκαλοι/εκπαιδευτές ΚΕΚ, με βάση τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησαν μέσω του IO2, θα κληθούν να αντιδράσουν και να ανταποκριθούν σε διάφορα σενάρια κυβερνοεπιθέσεων και παραβιάσεων ψηφιακής ασφάλειας σε περιβάλλοντα ψηφιακής εκπαίδευσης. Οι ασκήσεις προσομοίωσης θα σχεδιαστούν με τρόπο ώστε να υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση για τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές ΚΕΚ σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους και τη χρήση/εκμετάλλευση της αποκτηθείσας θεωρητικής γνώσης. Το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες των συνεργατών.

Η εργαλειοθήκη DiSCVET για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές ΚΕΚ, οργανισμούς ΚΕΚ και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής θα εξυπηρετεί έναν διττό σκοπό: Θα διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου και  θα διασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο δυνατότητας μεταφοράς των εργαλείων, υλικών και μεθοδολογιών που έχουν αναπτυχθεί εντός του έργου.Η εργαλειοθήκη DiSCVET θα περιλαμβάνει:

– Το καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.

– Εργαλεία που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι εκπαιδευτές και οι οργανισμοί ΚΕΚ προκειμένου να ενισχύσουν τη λειτουργική τους ψηφιακή ασφάλεια και, ως εκ τούτου, να αναπτύξουν και να παρέχουν πιο ασφαλείς υπηρεσίες ψηφιακής εκπαίδευσης.

– Τα στοιχεία και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω των πιλοτικών δραστηριοτήτων με τη μορφή ενοποιημένης έκθεσης.

– Ενημερώσεις πολιτικών για την προώθηση και ευρύτερη θέσπιση πρωτοβουλιών για την παροχή ασφαλέστερων υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του DiSCVET Toolbox θα είναι:

– Δάσκαλοι/εκπαιδευτές ΚΕΚ.

– Εμπειρογνώμονες και οργανισμοί ΚΕΚ που ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν τα σχετικά εργαλεία και μεθοδολογίες.

– Εκπρόσωποι δημόσιων οργανισμών.

– Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και πολιτικής.

Petit pas
BUNDESVERBAND DER TRAGER BERUFLICHER BILDUNG EV

Η Ομοσπονδιακή Ένωση Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Bildungsverband) e.V. - εν ολίγοις: BBB - είναι μια ένωση κορυφαίων παρόχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη Γερμανία. Κάθε έτος, χιλιάδες εργαζόμενοι σε εταιρείες-μέλη και ενώσεις υποστηρίζουν άτομα με ποιοτική κατάρτιση και περαιτέρω εκπαίδευση για τη βελτίωση των επαγγελματικών τους ευκαιριών.

Εταίροι

Slide 1
Innovation Hive

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η δέσμευση των ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία στοχεύει στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, του ακαδημαϊκού κόσμου και των φορέων της κοινωνίας προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να κάνουμε τη διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουμε στο υψηλότερο επίπεδο τις αρχές των εννοιών κοινωνικής καινοτομίας.

Εταίροι

Petit pas
Petit Pas

Ο σύλλογος κοινωνικής προώθησης Petit Pas ιδρύθηκε στο Trani της Ιταλίας το 2015, από μια ομάδα επαγγελματιών, εκπαιδευτών και ηγετών νέων με κίνητρο την επιθυμία βελτίωσης της κοινότητας, προωθώντας κοινωνικές πρωτοβουλίες εμπνευσμένες από τη δημοκρατία, την ισότητα και τον πλουραλισμό. Με τα χρόνια, έχει γίνει μια δομημένη συνειρμική πραγματικότητα, με μεγάλο αριθμό συνεργατών και εθελοντών που έχουν αγκαλιάσει την αποστολή τους αναγνωρίζοντας τη σημασία της ύπαρξης κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, ειρηνικές και δίκαιες. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων της κοινότητάς μας ανεξάρτητα από φύλο, κοινωνικό υπόβαθρο, πολιτιστικό ή εκπαιδευτικό υπόβαθρο.

Εταίροι

Petit pas
Miitr

Διεθνές ινστιτούτο για την εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης, το MIITR είναι μια ιδιωτική ΜΚΟ από τη Σλοβενία, που ειδικεύεται στην έρευνα και την ανάπτυξη έργων στον τομέα της αειφορίας, κατανοώντας τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Η αποστολή του MIITR είναι να παρέχει έρευνα, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης για να επιταχύνει την κοινωνία προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Το MIITR αναγνωρίζεται για τη γνώση και την τεχνογνωσία του, σε συνεργασία με επιχειρήσεις, ερευνητές, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, ευρύ κοινό και νέους.Στόχος μας είναι η ενσωμάτωση των αρχών βιωσιμότητας και η προώθηση βιώσιμων αλλαγών συμπεριφοράς σε όλους τους τομείς της κοινωνίας (δημόσιους, ιδιωτικούς και μη) σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εταίροι

Petit pas
Vernian

Η Vernian RTI είναι μια κυπριακή ΜΜΕ με περιφερειακή και ευρωπαϊκή άποψη. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ενσωματώνοντας την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (RTI) με τη βασική στρατηγική και τις δραστηριότητές τους, οι οργανισμοί όλων των μεγεθών, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να αυξήσουν την ικανότητα καινοτομίας τους, να βελτιστοποιήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και την πρόταση αξίας , ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους και επιτυγχάνουν βιωσιμότητα. Αναγνωρίζουμε τις πολύπλευρες προκλήσεις που παρουσιάζονται στο σημερινό πολύπλοκο και ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον και δεσμευόμαστε στη διευκόλυνση μιας πιο υγιούς και βιώσιμης κοινωνίας και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

Εταίροι

Petit pas
BK Consult GbR

Το BK-con συνεπάγεται ευρεία εμπειρία σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, σε επίπεδο ανάπτυξης και υλοποίησης. Με την ίδρυσή μας το 1994, διαθέτουμε πάνω από 30 χρόνια τεχνογνωσίας σε διακρατικά έργα έχοντας συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συνολικής αξίας έργου που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Λειτουργούμε σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, μιλώντας περισσότερες από 6 γλώσσες, προσφέροντας τεχνογνωσία σε διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση, οι πολιτικές απασχόλησης και η κοινωνική ένταξη. Το ευρύ μας δίκτυο συνεργαζόμενων οργανισμών και εμπειρογνωμόνων ξεπερνά τη Γερμανία και καλύπτει την ΕΕ, ενώ είμαστε επίσης παρόντες στο εξωτερικό (δηλαδή στην Ασία). Παρέχουμε ένα ευρύ μπουκέτο υπηρεσιών, διευκολύνοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη διασφάλιση ποιότητας.

Εταίροι

Petit pas
Mundus

Ο Σύνδεσμος Mundus Bulgaria, που ιδρύθηκε το 2017, είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, μέρος του διεθνούς δικτύου του Association Mundus, με έδρα την Ισπανία. Κύρια αποστολή είναι η υποστήριξη των επιτευγμάτων της μη τυπικής εκπαίδευσης, για τον οποίο αναλαμβάνονται κοινές δραστηριότητες στους διάφορους τομείς του προγράμματος Erasmus +, για την επέκταση των συνεργασιών και της διεθνούς συνεργασίας με διάφορους φορείς, ιδιαίτερα στον τομέα της νεολαίας. Ο οργανισμός προετοιμάζει εθνικά και εταίρους σε διεθνή προγράμματα για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των εφήβων, καθώς και έργα για άτομα που έχουν ανάγκη κοινωνικής ένταξης.

Εταίροι

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Νέα

Lorem lorem lorem lorem

Lorem lorem lorem lorem

Lorem lorem lorem lorem

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται είναι αυτές του συγγραφέα ή των συγγραφέων
μόνο και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης
και του Εκτελεστικού Οργανισμού Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτά. 2020-1-DE02-KA226-VET-008261

Αυτή η εργασία αδειοδοτείται με Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.